MENU
Aula_close Layer 1

Regler for tilsyn med skolens elever

Regler for tilsyn med eleverne på Nørrebjergskolen i skoletiden og i pasningstiden.

Nærværende regelsæt er Nørrebjergskolens regler for tilsyn med elever.

De lokale regler er en opfølgning på centrale regler for tilsyn, som er beskrevet i ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” (BEK nr. 38 af 10/01/1995) og er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsens tekst er i det følgende gengivet i stort set fuldt omfang, men der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens fulde ordlyd.

Tekster i ramme nedenfor er skolens lokale regelopfølgning på bekendtgørelsen.

Skolens tilsynspligt:

§ 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer fastsætte nærmere principper for skolens tilsyn med eleverne.

Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder

- elevernes alder

- aktivitetens art

- de stedlige forhold og

- lokalernes indretning og udstyr.

Ud over, at det fornødne tilsyn vurderes ud fra hensyn til elevernes alder, er det vigtigt, at tilsynets omfang og indhold på Nørrebjergskolen vurderes ud fra elevens kognitive funktionsniveau, idet en del af eleverne op gennem hele skoleforløbet har specielt behov for, at de voksne tager vare på deres sikkerhed. Tilsynets omfang vurderes tillige ud fra en elevs eventuelle sygdomme (epilepsi mm), som kan være årsag til, at der skal være et skærpet tilsyn.

§ 2. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør.

Stk. 2. I tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse, eller hvor elever ikke forlader skolen direkte efter undervisningens ophør som følge af en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt de lokale myndigheder i så fald anser et tilsyn for nødvendigt.

 

1.      Hvornår gælder reglerne:
Nærværende regler for tilsyn med skolens elever gælder såvel skoletiden som SFO tiden.
 

2.      Ved ankomst:
Tilsyn med eleverne ved ankomst til skolen påhviler
a) befordringsselskabet eller forældre, der bringer eleven til skole indtil eleven afleveres kl.. 8.30, eller på et senere tidspunkt (ved aflevering på et senere tidspunkt).

b) den modtagende klasse (lærer/pædagog/medhjælper), fra kl. 8.30, eller på et senere tidspunkt (ved aflevering på et senere tidspunkt).

Regel: En chauffør, en forældre skal aflevere en elev personligt til en ansat på skolen, såfremt denne elev skønnes ikke at være traffiksikker/selvhjulpen. Der skal være aftaler med forældrene om dette, når eleven starter på skolen.

c) selvbefordrende elever indgår i skolens tilsynspligt inden for de angivne tidsrum: når eleven er mødt frem på skolens grund fra 10 min før skoletidens start: kl. 08.20 indtil skoletidens ophør kl. 15.00 eller SFO tidens ophør kl. 16.00
 

3.      Ved aflevering:
Tilsyn med eleverne ved skoletidens ophør påhviler
a) ved overgang til SFO: den afgivende klasses lærere indtil kl. 15.00, den modtagende SFO’s pædagoger fra kl. 15,00 – 16.00.

b) ved hjemkørsel: samme tidspunkter som under a), men pædagoger er erstattet af befordringsselskabet chauffør.

Regel: En ansat på skolen skal aflevere en elev personligt til en anden ansat ved overgang mellem klasse og SFO, såfremt denne elev skønnes ikke at være traffiksikker / selvhjulpen.
 

4.      Tilsyn med eleverne ved SFO tidens ophør påhviler
SFO’s pædagoger indtil kl. 16.00 (eller indtil bussen kører fra skolen) og befordringsselskabets chauffør fra kl. 16.00. Hvis eleven har en aftalt tidligere hjemkørsel, gælder tilsvarende ansvarsfordeling ud fra hjemkørselstidspunktet.

Regel: der er ved de ansattes tjenesteplaner sørget for, at der er en ansat på skolen som overlapper tidspunkter for aflevering som en ekstra sikkerhedsregel, så der ikke opstår et ”hul”.

Regel: En ansat på skolen skal aflevere en elev personligt til en chauffør ved hjemtransport, såfremt denne elev skønnes ikke at være traffiksikker / selvhjulpen.

Tilsynspligtens område :

§ 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolen. Skolen kan i den forbindelse tage initiativ til oprettelse af en skolepatrulje. Elevernes skolevej i øvrigt, herunder eventuelle befordringsordninger som benyttes af eleverne, er ikke omfattet af skolens tilsyn.

§ 4. Hvor undervisningen er henlagt til lokaliteter uden for skolen, skal der, når forholdene kræver det, etableres fornødent tilsyn med elevernes færden mellem de pågældende undervisningssteder. Tilsynspligten omfatter tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår.

Bestemmelserne i § 4 gælder også, hvis pasningsaktiviteter er henlagt til andre steder uden for skolen.

 

Ved bestemmelserne i § 4 skal der her gøres opmærksom på, at der er et særligt ansvar hos skolens personale for, at der er etableret det fornødne opsyn med alle elever, når disse er med skolen på ekskursioner, kolonier eller lejrskoler, - dvs. ved al færden uden for skolens areal.

Tilsynets nærmere indhold

§ 5. I undervisningstimerne påhviler det skolen/den enkelte lærer at føre tilsyn med de elever, som skal undervises.

Stk. 2. Hvis der i en klasse dannes hold eller grupper, der opholder sig i forskellige lokaler, kan tilsynet med eleverne udøves gennem bl.a. forudgående instruktion. Tilsvarende gælder, når en elev som led i undervisningen forlader skolens område.

Stk. 3. Der kan kun, hvis vægtige grunde taler herfor, gives den enkelte elev tilladelse til at forlade skolen i en undervisningstime.

Stk. 4. Skolens tilsynsforpligtelse er ikke til hinder for, at elever, der i særlig grad forstyrrer undervisningen, udelukkes fra resten af timen.

§ 6. Hvor undervisningen foregår i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, påhviler der skolen en skærpet tilsynsforpligtelse.

Stk. 2. Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolen at påse, at disse forskrifter overholdes.

§ 7. Omfatter undervisningen i idræt også svømning, skal den lærer, der forestår undervisningen, have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer.

Stk. 2. Skolen skal sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt.

§ 8. I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af skemabundne mellemtimer, kan ældre elever vælge at opholde sig på skolen eller forlade den.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan beslutte, at bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i frikvarterer og ved tilfældigt opståede mellemtimer.

Stk. 3. Hvor særlige grunde taler derfor, kan skolens leder uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 forbyde enkelte elever at forlade skolen. Endvidere kan forældrene forlange, at deres barn forbliver på skolen i frikvarterer og mellemtimer.

Stk. 4. Hvor hensynet til det forsvarlige ikke taler imod, kan der, efter et konkret skøn, gives en elev tilladelse til at forlade skolen.

Generelt er elever på Nørrebjergskolen under konstant tilsyn fra en ansat i den tid, hvor der er tilsynspligt.

1)      Hovedreglen for tilsyn med Nørrebjergskolens elever er, at der som minimum føres et ”visuelt” opsyn med elevernes færden.
Der skal desuden altid være en aftale mellem de medarbejdere, der har ansvar for eleverne, hvem der holder øje med hver enkelt elev hvornår, samt hvor tæt der holdes øje.

2)      I nogle tilfælde vil der være brug for et skærpet tilsyn, såsom at holde i hånd eller direkte mandsopdækning.
 

3)      Elever, som af både elevens pædagogiske kontaktpersoner (ansatte) og af forældre skønnes at være selvhjulpne både praktisk og socialt, kan i perioder være uden for den ansattes visuelle opsyn, såfremt det skønnes forsvarligt. Dette kræver altså, at lærer og pædagog er enige om vurderingen eleven.
Dette kræver også, at forældre har godkendt, at deres barn må være uden visuelt opsyn i en periode (f.eks. på legepladsen, i et frikvarter). Dette godkendes skriftligt ved det årlige møde om elevens mål/handleplan.
Forældre skal ligeledes skriftligt godkende, at deres barn må gå alene f.eks. til en butik, eller at cykle uden for lærerens / pædagogens visuelle opsyn. Dette gælder også ved ekskursioner, lejrskoler mm. Den skriftlige godkendelse skal ligge i elevens plan / journalen.

4)      Elever må under alle omstændigheder ikke opholde sig alene (uden en voksen) i skolens faglokaler. Dette er også af hensyn til skolens inventar.

5)      Tilsynets indhold vurderes i øvrigt i den konkrete situation af den pædagogiske medarbejder, som har ansvaret for eleven.

6)      Er en medarbejder i tvivl om tilsynets indhold eller omfang, skal medarbejderen henholde sig til punkt 1) ovenfor, indtil han/hun har fået afklaret, hvor omfattende tilsynet med netop denne elev er.

7)      Elever må ikke forlade skolens areal uden tilsyn.

8)      I enkeltstående tilfælde kan skolelederen efter konkret skøn give tilladelse til, at en elev selvstændigt forlader skolen, dog først efter godkendelse fra forældre.

Tilsynet under ekskursioner mv.

§ 9. Tilsynet omfatter elevernes deltagelse i ekskursioner, virksomhedsbesøg, idrætsarrangementer, badning og lignende, der arrangeres eller formidles af skolen. Tilsynet omfatter endvidere lejrskoleophold og skolerejser, der indgår i skolens virksomhed, eller hvor skolen er arrangør.

§ 10. Under elevernes ophold i praktik mv. i virksomheder og institutioner er eleverne ikke undergivet et egentligt tilsyn fra skolens side. Imidlertid påhviler det skolen at gribe ind, hvor man bliver opmærksom på, at hensynet til eleven tilsiger det.

Stk. 2. Eleverne er i praktikperioden omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for vedkommende arbejdsplads, og som er fastsat i eller i henhold til lovgivningen om arbejdsmiljø.

§ 11. Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under betryggende forhold.

§ 12. Det påhviler skolens lærere at henlede skolelederens opmærksomhed på faremomenter, der skyldes indretning af skolens bygninger, skolegårdens indretning mv.

Vedr. § 12 gælder teksten ligeledes skolens pædagoger. Der henvises i øvrigt til reglerne ovenfor punkt 1-8.