MENU
Aula_close Layer 1

Elevplaner

LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMÅL I FOKUS

 

På Nørrebjergskolen har vi i vores målsætning fokus på, at lærings- og udviklingsmål er vigtige som styrende for udvikling af elevernes kompetencer.  

Undersøgelser viser, at specialtilbuddene i højere grad sætter mål for, hvad eleverne skal lave og i mindre grad opstiller mål for, hvad eleverne skal lære. Det betyder, at målene for undervisningen kan blive for aktivitetsstyrede og ikke styret af lærings- og udviklingsmål for elevens individuelle personlige udvikling. 

Denne udvikling er Nørrebjergskolen i fuld gang med at vende igennem et udviklingsarbejde. Målet for udviklingsarbejdet er at styrke teamsamarbejdet omkring planlægning af undervisning og pædagogiske forløb, så undervisningen og de pædagogiske aktiviteter i langt højere grad tager udgangspunkt i elevernes lærings- og udviklingsmål.

Elevernes lærings- og udviklingsmål fastsættes med udgangspunkt i Folkeskolelovens Fælles Mål, Disse mål nedbrydes til læringsmål, så de passer til den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. 

Ved at være tydelige omkring den enkelte elevs næste lærings- og udviklingsmål indenfor de forskellige udviklingsområder og fag i undervisningen, kan den samlede indsats styrkes omkring udvikling af den enkelte elevs kompetencer. 

 

ELEVPLAN

I den samlede indsats omkring eleven er forældrenes bidrag en central del.

Nørrebjergskolen ønsker at styrke samarbejdet med forældrene i dialogen om elevplanen. Der er derfor i forbindelse med udviklingsarbejdet udarbejdet et nyt koncept for en elevplan, der skaber større overblik over, hvordan elevens læring og udvikling støttes bedst muligt. 

I elevplanen vurderer og placerer kontaktlærer og kontaktpædagog eleven indenfor en bestemt udviklingsalder. Det sker ud fra en vurdering af elevens kompetencer og nærmeste udviklingszone indenfor de forskellige læringsområder/fag. 

Der er i elevplanen opstillet kompetencemål indenfor seks forskellige læringsområder/fag i følgende udviklingsaldre: 

På vej til 4 måneder

På vej til 8 måneder

På vej til 14 måneder

På vej til 2 år

På vej til 3 år

På vej til 5 år

På vej til 1. klasse

På vej til 3./4. klasse 

På vej til 5./6. klasse    

Den enkelte elev vil ikke altid være i samme udviklingsalder indenfor de forskellige læringsområder, som er følgende: 

Personlig og social udvikling

Dansk, sprog og kommunikation

Natur og teknologi, naturfænomener

Kulturelle udtryk, billedkunst og musik

Idræt, krop og bevægelse

Matematik, matematisk opmærksomhed

Øvrige fag

Som forberedelse af skole/hjem samtalerne foretager kontaktlærere og kontaktpædagoger en vurdering og registrering i elevplanen af de enkelte elevers kompetencer og trivsel ud fra de kompetencemål, der svarer til udviklingsalderen. 

På samme måde forbereder forældrene sig til skole/hjemsamtalerne ved at vurdere og registrere deres barns kompetencer og trivsel i forhold til de kompetencemål, der er beskrevet i elevplanen indenfor barnets udviklingsalder. 

Til hver kompetencemål registreres mellem 4 niveauer: 

Kan ikke

Kan med hjælp

Kan næsten selv

Kan

 

Kan ikke betyder, at eleven hverken kan selv eller med aktiv støtte og hjælp mestre kompetencemålet. 

Kan med hjælp fra en anden betyder, at eleven er afhængig af, at nogle hjælper. Det kan være en anden elev eller en voksen som vejleder, holder, støtter, inspirerer eller på anden måde hjælper aktivt til. 

Kan næsten selv betyder, at eleven med egen indsats er på vej til at nå læringsmålet. Eleven træner og øver sig og har i den forbindelse ikke brug for hjælp fra andre. 

Kan betyder, at eleven mestrer kompetencemålet sikkert. 

DIALOG OG SAMARBEJDE

De registreringer, der foretages i elevplanen kan aflæses i et dialoghjul, der viser de vurderinger, som henholdsvis kontaktlærer/pædagog og forældre har lavet. Til skole-hjem samtalerne tages udgangspunkt i dialoghjulet. 

Da elevens kompetencer, læring og trivsel er afhængig af, hvor eleven opholder sig, vil forældre og kontaktlærer/pædagog ofte have forskellige erfaringer med eleven, og det vil afspejles i dialoghjulet. Dette er naturligt og inspirerer til en udbytterig dialog, der kan skrives ind i elevplanen. 

I slutningen af samtalen aftales det, hvem der gør hvad for at støtte elevens fortsatte læring og udvikling. Dette føjes ind i elevplanen. 

I løbet af skoleåret opdateres elevplanen og sendes til forældrene i AULA. 

Skole/hjem-samtalerne afholdes i tre gange årligt i henholdsvis

A: november måned B: februar måned og C: i juni måned. 

Bedste hilsner 

Simon Bay Andersen

Skoleleder

 dialoghjul