MENU
Aula_close Layer 1

VISO leverandør

VISO leverandør

Nørrebjergskolen har siden maj 2015 løst opgaver for VISO. VISO hører til under Socialstyrelsen og er den nationale Videns- og Specialrådgivnings-organisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Nørrebjergskolens realydelse er rådgivning af forældre og fagpersoner til børn fra 5-17 år med særlig behov for individualiseret specialundervisning.

Se mere på: http://socialstyrelsen.dk/viso Nørrebjergskolens VISO-specialister: Nørrebjergskolens VISO-team består af specialister med stor erfaring, bredt funderet faglig viden og specialpædagogisk indsigt på specialundervisningsområdet. Nørrebjergskolens VISO-team arbejder med følgende målgrupper i VISO-sager:

• Børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder.

• Børn med gennemgribende kognitive og relationelle vanskeligheder. • Børn med kommunikative vanskeligheder, herunder tale - sproglige problemstillinger.

• Børn med multiple funktionsnedsættelser. Nørrebjergskolens VISO-team arbejder med følgende ydelsesområde i VISO-sager: Rådgivning gives på baggrund af tidligere og evt. aktuel supplerende udredning og ydes i forhold til udvikling af barnets/den unges kompetencer og trivsel.

• Rådgivning i forhold om tilrettelæggelse af et læringsmiljø og læringsmetoder som tilgodeser barnets/den unges funktionsnedsættelser.

• Rådgivning i forbindelse med inklusion, f.eks. rådgivning om udarbejdelse af handleplan i forhold til at sikre den bedst mulige inklusion, med afsæt i det enkelte barns personlige, sociale og faglige behov.

• Rådgivning om sproglig udvikling og basal kommunikation. Herunder alternative og supplerende kommunikationsformer.

• Rådgivning om pædagogisk beskrivelse herunder eksempelvis, pædagogisk testning og observation, beskrivelse af elevens læringsmål.

• Rådgivning på baggrund af specialistens udredning.

• Rådgivning i forhold til problemskabende adfærd, herunder forskellige specialpædagogiske metoder, eksempelvis adfærdsændrende metoder, sociale historier, struktur, stress/konflikthåndteringsstrategier, opmærksomhedstræning, hukommelsestræning, visuelle systemer, faciliterende elevsamtaler,

• Rådgivning i forhold til ungdomsliv, pubertet og elevens tilhørsforhold i børne- og ungemiljøer. • Rådgivningen varetages af Nørrebjergskolens VISO-specialister. Et VISO-sagsforløb på specialundervisningsområdet kan eksempelvis forløbe således: Efter henvendelse til VISO-central tildeler VISO-konsulenten Nørrebjergskolen en VISO-opgave. Opgaven fordeles i Nørrebjergskolens VISO-team, således at sagsforløbet kan gå i gang.

Nørrebjergskolens VISO-specialist kontakter henvender i sagen og der aftales et afklarende møde. Ved det afklarende møde afklares det, hvilke problemstillinger der skal arbejdes videre med og en fælles målsætning for forløbet aftales. Hvis det er nødvendigt med supplerende udredning, aftales det også ved det afklarende møde. I skolesager kan der være 2-4 faglige rådgivninger af fagpersonale og eventuelle samtaler med forældre. Et evt. midtvejsmøde kan samle op på de aftalte indsatser og give mulighed for at revurdere forventninger og målsætning for forløbet.

Forløbet afsluttes med et afsluttende møde, hvor specialisterne fremlægger den afsluttende rapport og forløb og indsats evalueres. Et VISO-forløb kan forløbe på mange måder. Derfor er ovenstående eksempel kun en meget overordnet beskrivelse, som kan give et billede af, hvordan et VISO-sagsforløb evt. kan afvikles.

Alle VISO-forløb aftales endeligt og godkendes af VISO-konsulenten.